TestFailureModuleController

public class TestFailureModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.TestFailureModuleController


Bộ điều khiển dành cho mô-đun chỉ muốn điều chỉnh cách hoạt động của nhật ký lỗi thử nghiệm được thu thập. Bộ điều khiển này cho phép thu thập hoặc không logcat, ảnh chụp màn hình và báo cáo lỗi về lỗi.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

TestFailureModuleController ()

Phương thức công khai

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Phương pháp để quyết định xem mô-đun có nên chạy hay không.

nhà thầu công cộng

TestFailureModuleController

public TestFailureModuleController ()

Phương thức công khai

nên chạy

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Phương pháp để quyết định xem mô-đun có nên chạy hay không.

Thông số
context IInvocationContext : IInvocationContext của mô-đun

trả lại
IModuleController.RunStrategy Đúng nếu mô-đun sẽ chạy, sai nếu không.