מתקפל ExpandingHandler

public class FoldableExpandingHandler
extends Object implements IModuleParameterHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.FoldableExpandingHandler


IModuleParameterHandler מתרחב ליותר עבור כל תצורה מתקפלת לא ראשונית.

סיכום

בנאים ציבוריים

FoldableExpandingHandler ()

שיטות ציבוריות

void applySetup ( IConfiguration moduleConfiguration)

החל על מודול IConfiguration את הגדרת המודול הספציפי לפרמטר.

expandHandler ( states) expandHandler ( states)
String getParameterIdentifier ()

מחזירה את השם שבו יזוהה המודול בעל הפרמטרים.

בנאים ציבוריים

מתקפל ExpandingHandler

public FoldableExpandingHandler ()

שיטות ציבוריות

החל את ההגדרה

public void applySetup (IConfiguration moduleConfiguration)

החל על מודול IConfiguration את הגדרת המודול הספציפי לפרמטר. לדוגמה, זה יכול להיות אפשרויות נוספות עבור המכינים או המבחנים.

פרמטרים
moduleConfiguration IConfiguration

expandHandler

public  expandHandler ( states)

פרמטרים
states

החזרות

getParameterIdentifier

public String getParameterIdentifier ()

מחזירה את השם שבו יזוהה המודול בעל הפרמטרים.

החזרות
String