Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

InstantAppHandler

public class InstantAppHandler
extends Object implements IModuleParameterHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.InstantAppHandler


Trình xử lý cho ModuleParameters#INSTANT_APP .

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String INSTANT_APP_ID

nhà thầu công cộng

InstantAppHandler ()

Phương thức công khai

void applySetup ( IConfiguration moduleConfiguration)

Áp dụng cho mô-đun IConfiguration thiết lập mô-đun cụ thể của tham số.

String getParameterIdentifier ()

Trả về tên mà mô-đun được tham số hóa sẽ được xác định là.

Lĩnh vực

INSTANT_APP_ID

public static final String INSTANT_APP_ID

nhà thầu công cộng

InstantAppHandler

public InstantAppHandler ()

Phương thức công khai

áp dụngSetup

public void applySetup (IConfiguration moduleConfiguration)

Áp dụng cho mô-đun IConfiguration thiết lập mô-đun cụ thể của tham số. Ví dụ: đây có thể là các tùy chọn bổ sung cho người chuẩn bị hoặc bài kiểm tra.

Thông số
moduleConfiguration IConfiguration

getParameterIdentifier

public String getParameterIdentifier ()

Trả về tên mà mô-đun được tham số hóa sẽ được xác định là.

trả lại
String