קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

InstantAppHandler

public class InstantAppHandler
extends Object implements IModuleParameterHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.InstantAppHandler


הנדלר עבור ModuleParameters#INSTANT_APP .

סיכום

בוני ציבור

InstantAppHandler ()

שיטות ציבוריות

void applySetup ( IConfiguration moduleConfiguration)

החל למודול IConfiguration ההתקנה מודול ספציפי פרמטר.

String getParameterIdentifier ()

מחזירה את השם שמודול הפרמטרים יזוהה בשם.

בוני ציבור

InstantAppHandler

public InstantAppHandler ()

שיטות ציבוריות

ApplySetup

public void applySetup (IConfiguration moduleConfiguration)

החל למודול IConfiguration ההתקנה מודול ספציפי פרמטר. לדוגמה, זה יכול להיות אפשרויות נוספות עבור המכינים או הבדיקות.

פרמטרים
moduleConfiguration IConfiguration

getParameterIdentifier

public String getParameterIdentifier ()

מחזירה את השם שמודול הפרמטרים יזוהה בשם.

החזרות
String