פרמטרים של מודול

public final enum ModuleParameters
extends Enum< ModuleParameters >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.testtype.suite.params.ModuleParameters >
com.android.tradefed.testtype.suite.params.ModuleParameters


ערכים מיוחדים המשויכים למפתחות ה"פרמטר" של החבילה במטא נתונים של כל מודול.

סיכום

ערכי מנה

ModuleParameters ALL_FOLDABLE_STATES

ModuleParameters INSTANT_APP

מתאר פרמטריזציה המבוססת על אפליקציה שאמורה להיות מותקנת במצב מיידי.

ModuleParameters MULTIUSER

ModuleParameters MULTI_ABI

ModuleParameters NOT_INSTANT_APP

ModuleParameters NOT_MULTI_ABI

ModuleParameters NOT_RUN_ON_SDK_SANDBOX

ModuleParameters NOT_SECONDARY_USER

ModuleParameters NOT_SECONDARY_USER_ON_DEFAULT_DISPLAY

ModuleParameters NOT_SECONDARY_USER_ON_SECONDARY_DISPLAY

ModuleParameters NO_FOLDABLE_STATES

ModuleParameters RUN_ON_CLONE_PROFILE

ModuleParameters RUN_ON_SDK_SANDBOX

ModuleParameters RUN_ON_SECONDARY_USER

ModuleParameters RUN_ON_WORK_PROFILE

ModuleParameters SECONDARY_USER

ModuleParameters SECONDARY_USER_ON_DEFAULT_DISPLAY

ModuleParameters SECONDARY_USER_ON_SECONDARY_DISPLAY

קבועים

String FOLDABLE_STATES_FAMILY

String INSTANT_APP_FAMILY

String MULTIUSER_FAMILY

String MULTI_ABI_FAMILY

String RUN_ON_CLONE_PROFILE_FAMILY

String RUN_ON_SDK_SANDBOX_FAMILY

String RUN_ON_SECONDARY_USER_FAMILY

String RUN_ON_WORK_PROFILE_FAMILY

String SECONDARY_USER_FAMILY

String SECONDARY_USER_ON_DEFAULT_DISPLAY_FAMILY

String SECONDARY_USER_ON_SECONDARY_DISPLAY_FAMILY

שיטות ציבוריות

String getFamily ()

מחזירה את המשפחה של פרמטר המודול.

String toString ()
static ModuleParameters valueOf (String name)
static final ModuleParameters[] values ()

ערכי מנה

ALL_FOLDABLE_STATES

public static final ModuleParameters ALL_FOLDABLE_STATES

INSTANT_APP

public static final ModuleParameters INSTANT_APP

מתאר פרמטריזציה המבוססת על אפליקציה שאמורה להיות מותקנת במצב מיידי.

MULTIUSER

public static final ModuleParameters MULTIUSER

MULTI_ABI

public static final ModuleParameters MULTI_ABI

NOT_INSTANT_APP

public static final ModuleParameters NOT_INSTANT_APP

NOT_MULTI_ABI

public static final ModuleParameters NOT_MULTI_ABI

NOT_RUN_ON_SDK_SANDBOX

public static final ModuleParameters NOT_RUN_ON_SDK_SANDBOX

NOT_SECONDARY_USER

public static final ModuleParameters NOT_SECONDARY_USER

NOT_SECONDARY_USER_ON_DEFAULT_DISPLAY

public static final ModuleParameters NOT_SECONDARY_USER_ON_DEFAULT_DISPLAY

NOT_SECONDARY_USER_ON_SECONDARY_DISPLAY

public static final ModuleParameters NOT_SECONDARY_USER_ON_SECONDARY_DISPLAY

NO_FOLDABLE_STATES

public static final ModuleParameters NO_FOLDABLE_STATES

RUN_ON_CLONE_PROFILE

public static final ModuleParameters RUN_ON_CLONE_PROFILE

RUN_ON_SDK_SANDBOX

public static final ModuleParameters RUN_ON_SDK_SANDBOX

RUN_ON_SECONDARY_USER

public static final ModuleParameters RUN_ON_SECONDARY_USER

RUN_ON_WORK_PROFILE

public static final ModuleParameters RUN_ON_WORK_PROFILE

SECONDARY_USER

public static final ModuleParameters SECONDARY_USER

SECONDARY_USER_ON_DEFAULT_DISPLAY

public static final ModuleParameters SECONDARY_USER_ON_DEFAULT_DISPLAY

SECONDARY_USER_ON_SECONDARY_DISPLAY

public static final ModuleParameters SECONDARY_USER_ON_SECONDARY_DISPLAY

קבועים

FOLDABLE_STATES_FAMILY

public static final String FOLDABLE_STATES_FAMILY

ערך קבוע: "משפחה_ניתנת לקיפול"

INSTANT_APP_FAMILY

public static final String INSTANT_APP_FAMILY

ערך קבוע: "instant_app_family"

MULTIUSER_FAMILY

public static final String MULTIUSER_FAMILY

ערך קבוע: "רב_משפחה"

MULTI_ABI_FAMILY

public static final String MULTI_ABI_FAMILY

ערך קבוע: "רב_אבי_משפחה"

RUN_ON_CLONE_PROFILE_FAMILY

public static final String RUN_ON_CLONE_PROFILE_FAMILY

ערך קבוע: "run_on_clone_profile_family"

RUN_ON_SDK_SANDBOX_FAMILY

public static final String RUN_ON_SDK_SANDBOX_FAMILY

ערך קבוע: "run_on_sdk_sandbox_family"

RUN_ON_SECONDARY_USER_FAMILY

public static final String RUN_ON_SECONDARY_USER_FAMILY

ערך קבוע: "הפעלה_על_משפחת_משתמש_משנית"

RUN_ON_WORK_PROFILE_FAMILY

public static final String RUN_ON_WORK_PROFILE_FAMILY

ערך קבוע: "ריצה_בעבודה_פרופיל_משפחה"

SECONDARY_USER_FAMILY

public static final String SECONDARY_USER_FAMILY

ערך קבוע: "משפחת_משתמש_משנית"

SECONDARY_USER_ON_DEFAULT_DISPLAY_FAMILY

public static final String SECONDARY_USER_ON_DEFAULT_DISPLAY_FAMILY

ערך קבוע: "Secondary_user_on_default_display_family"

SECONDARY_USER_ON_SECONDARY_DISPLAY_FAMILY

public static final String SECONDARY_USER_ON_SECONDARY_DISPLAY_FAMILY

ערך קבוע: "משתמש_שני_במשפחה_משנית"

שיטות ציבוריות

getFamily

public String getFamily ()

מחזירה את המשפחה של פרמטר המודול.

החזרות
String

toString

public String toString ()

החזרות
String

ערך של

public static ModuleParameters valueOf (String name)

פרמטרים
name String

החזרות
ModuleParameters

ערכים

public static final ModuleParameters[] values ()

החזרות
ModuleParameters[]