Trình trợ giúp mô-đunThông số

public final class ModuleParametersHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.ModuleParametersHelper


Trình trợ giúp để lấy IModuleParameterHandler được liên kết với tham số.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

ModuleParametersHelper ()

Phương pháp công khai

static resolveParam ( ModuleParameters param, boolean withOptional)

Nhận tất cả ModuleParameters là các thông số phụ của một ModuleParameters nhất định.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình trợ giúp mô-đunThông số

public ModuleParametersHelper ()

Phương pháp công khai

giải quyếtParam

public static  resolveParam (ModuleParameters param, 
                boolean withOptional)

Nhận tất cả ModuleParameters là các thông số phụ của một ModuleParameters nhất định.

Điều này sẽ giải quyết đệ quy các nhóm con và sẽ chỉ trả về ModuleParameters không phải là nhóm.

Nếu param không phải là một nhóm thì một tập hợp đơn chứa param sẽ tự trả về, bất kể withOptional .

Thông số
param ModuleParameters

withOptional boolean : Có hay không kiểm tra các nhóm thông số tùy chọn.

Trả lại