ModuleParametersHelper

public final class ModuleParametersHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.ModuleParametersHelper


עוזר לקבל את IModuleParameterHandler המשויך לפרמטר.

סיכום

בנאים ציבוריים

ModuleParametersHelper ()

שיטות ציבוריות

static resolveParam ( ModuleParameters param, boolean withOptional)

קבל את כל ModuleParameters שהם תת-פרמטרים של ModuleParameters נתון.

בנאים ציבוריים

ModuleParametersHelper

public ModuleParametersHelper ()

שיטות ציבוריות

resolveParam

public static  resolveParam (ModuleParameters param, 
                boolean withOptional)

קבל את כל ModuleParameters שהם תת-פרמטרים של ModuleParameters נתון.

זה יפתור רקורסיבית תת-קבוצות ויחזיר רק ModuleParameters שאינם קבוצות.

אם param אינו קבוצה, ערכה יחידה המכילה את param תוחזר בעצמה, ללא קשר ל- withOptional .

פרמטרים
param ModuleParameters

withOptional boolean : האם לבדוק גם קבוצות פרמטרים אופציונליות או לא.

החזרות