Trình xử lý tiêu cực

public class NegativeHandler
extends Object implements IModuleParameterHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.NegativeHandler


Trình xử lý xác định rằng không nên làm gì và tham số sẽ không tạo thêm bất kỳ mô-đun nào.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

NegativeHandler ()

Phương thức công khai

void addParameterSpecificConfig ( IConfiguration moduleConfiguration)

Thêm vào IConfiguration với các nhu cầu cụ thể về tham số.

void applySetup ( IConfiguration moduleConfiguration)

Áp dụng cho mô-đun IConfiguration thiết lập mô-đun cụ thể của tham số.

String getParameterIdentifier ()

Trả về tên mà mô-đun được tham số hóa sẽ được xác định là.

nhà thầu công cộng

Trình xử lý tiêu cực

public NegativeHandler ()

Phương thức công khai

addParameterSpecificConfig

public void addParameterSpecificConfig (IConfiguration moduleConfiguration)

Thêm vào IConfiguration với các nhu cầu cụ thể về tham số. Ví dụ: chèn hoặc xóa trình chuẩn bị mục tiêu khỏi cấu hình.

Thông số
moduleConfiguration IConfiguration : IConfiguration của mô-đun

áp dụngSetup

public void applySetup (IConfiguration moduleConfiguration)

Áp dụng cho mô-đun IConfiguration thiết lập mô-đun cụ thể của tham số. Ví dụ: đây có thể là các tùy chọn bổ sung cho người chuẩn bị hoặc bài kiểm tra.

Thông số
moduleConfiguration IConfiguration

getParameterIdentifier

public String getParameterIdentifier ()

Trả về tên mà mô-đun được tham số hóa sẽ được xác định là.

trả lại
String