با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

NotMultiAbiHandler

public final class NotMultiAbiHandler
extends NegativeHandler

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.testtype.suite.params.NegativeHandler
com.android.tradefed.testtype.suite.params.NotMultiAbiHandler


کنترل کننده ویژه ای که به SuiteModuleLoader اطلاع می SuiteModuleLoader که abi ثانویه نباید ماژول ایجاد کند.

خلاصه

سازندگان عمومی

NotMultiAbiHandler ()

سازندگان عمومی

NotMultiAbiHandler

public NotMultiAbiHandler ()