با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

SecondaryUserHandler

public class SecondaryUserHandler
توسعه extends Object implements IModuleParameterHandler

java.lang.object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.SecondaryUserHandler


Handler for ModuleParameters#SECONDARY_USER .

خلاصه

سازندگان عمومی

SecondaryUserHandler ()

روش های عمومی

void addParameterSpecificConfig ( IConfiguration moduleConfiguration)

با نیازهای خاص پارامتر به IConfiguration اضافه می کند.

void applySetup ( IConfiguration moduleConfiguration)

تنظیمات ماژول خاص پارامتر را روی IConfiguration ماژول اعمال کنید.

String getParameterIdentifier ()

نامی را که ماژول پارامتری شده با آن مشخص می شود، برمی گرداند.

سازندگان عمومی

SecondaryUserHandler

public SecondaryUserHandler ()

روش های عمومی

addParameterSpecificConfig

public void addParameterSpecificConfig (IConfiguration moduleConfiguration)

با نیازهای خاص پارامتر به IConfiguration اضافه می کند. برای مثال، آماده‌کننده‌های هدف را از پیکربندی درج یا حذف کنید.

مولفه های
moduleConfiguration IConfiguration : IConfiguration ماژول

applicationSetup

public void applySetup (IConfiguration moduleConfiguration)

تنظیمات ماژول خاص پارامتر را روی IConfiguration ماژول اعمال کنید. برای مثال، این می‌تواند گزینه‌های اضافی برای آماده‌کنندگان یا آزمون‌ها باشد.

مولفه های
moduleConfiguration IConfiguration

getParameterIdentifier

public String getParameterIdentifier ()

نامی را که ماژول پارامتری شده با آن مشخص می شود، برمی گرداند.

برمی گرداند
String