RunOnWorkProfileParameterHandler

public class RunOnWorkProfileParameterHandler
extends ProfileParameterHandler implements IModuleParameterHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.multiuser.ProfileParameterHandler
com.android.tradefed.testtype.suite.params.multiuser.RunOnWorkProfileParameterHandler


Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

RunOnWorkProfileParameterHandler ()

Phương thức công khai

String getParameterIdentifier ()

Trả về tên mà mô-đun được tham số hóa sẽ được xác định là.

nhà thầu công cộng

RunOnWorkProfileParameterHandler

public RunOnWorkProfileParameterHandler ()

Phương thức công khai

getParameterIdentifier

public String getParameterIdentifier ()

Trả về tên mà mô-đun được tham số hóa sẽ được xác định là.

trả lại
String