ITestSuiteResultLoader

public interface ITestSuiteResultLoader

com.android.tradefed.testtype.suite.retry.ITestSuiteResultLoader


Giao diện mô tả trình trợ giúp tải các kết quả trước đó theo cách có thể chạy lại.

Bản tóm tắt

Phương pháp công cộng

default void cleanUp ()

Làm sạch mọi trạng thái bên trong.

default void customizeConfiguration ( IConfiguration config)

Cho phép trình tải chuyên dụng tùy chỉnh cấu hình trước khi chạy lại.

abstract String getCommandLine ()

Truy xuất dòng lệnh gốc từ lần chạy trước.

abstract void init ()

Khởi tạo của bộ nạp.

abstract CollectingTestListener loadPreviousResults ()

Tải các kết quả trước đó ở định dạng CollectingTestListener .

Phương pháp công cộng

dọn dẹp

public void cleanUp ()

Làm sạch mọi trạng thái bên trong.

tùy chỉnhCấu hình

public void customizeConfiguration (IConfiguration config)

Cho phép trình tải chuyên dụng tùy chỉnh cấu hình trước khi chạy lại. Việc tùy chỉnh thường liên quan đến việc thêm một số đối tượng vào cấu hình ban đầu để khiến nó thực hiện một số chức năng bổ sung.

Thông số
config IConfiguration : IConfiguration sẽ được chạy lại.

getCommandLine

public abstract String getCommandLine ()

Truy xuất dòng lệnh gốc từ lần chạy trước.

Trả lại
String

trong đó

public abstract void init ()

Khởi tạo của bộ nạp.

tảiTrướcKết quả

public abstract CollectingTestListener loadPreviousResults ()

Tải các kết quả trước đó ở định dạng CollectingTestListener .

Trả lại
CollectingTestListener