ลองResultHelperอีกครั้ง

public final class RetryResultHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.retry.RetryResultHelper


คลาสตัวช่วยเพื่อกำหนดว่าโมดูลหรือการทดสอบใดควรรันหรือไม่

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

RetryResultHelper ()

วิธีการสาธารณะ

static boolean shouldRunModule ( TestRunResult moduleResults, types) shouldRunModule ( TestRunResult moduleResults, types)

ส่งคืนว่าควรรันโมดูลอีกครั้งหรือไม่

static boolean shouldRunTest ( TestResult result, types) shouldRunTest ( TestResult result, types)

ส่งคืนว่าควรรันกรณีทดสอบหรือไม่

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

ลองResultHelperอีกครั้ง

public RetryResultHelper ()

วิธีการสาธารณะ

ควร RunModule

public static boolean shouldRunModule (TestRunResult moduleResults, 
         types)

ส่งคืนว่าควรรันโมดูลอีกครั้งหรือไม่

พารามิเตอร์
moduleResults TestRunResult

types

การส่งคืน
boolean

ควร RunTest

public static boolean shouldRunTest (TestResult result, 
         types)

ส่งคืนว่าควรรันกรณีทดสอบหรือไม่

พารามิเตอร์
result TestResult

types

การส่งคืน
boolean