Trình trợ giúp thử lạiKết quả

public final class RetryResultHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.retry.RetryResultHelper


Lớp trình trợ giúp để xác định mô-đun hoặc thử nghiệm nào sẽ chạy hay không.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

RetryResultHelper ()

Phương pháp công cộng

static boolean shouldRunModule ( TestRunResult moduleResults, types) shouldRunModule ( TestRunResult moduleResults, types)

Trả về việc mô-đun có nên được chạy lại hay không.

static boolean shouldRunTest ( TestResult result, types) shouldRunTest ( TestResult result, types)

Trả về liệu trường hợp thử nghiệm có nên được chạy hay không.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình trợ giúp thử lạiKết quả

public RetryResultHelper ()

Phương pháp công cộng

nênRunModule

public static boolean shouldRunModule (TestRunResult moduleResults, 
         types)

Trả về việc mô-đun có nên được chạy lại hay không.

Thông số
moduleResults TestRunResult

types

Trả lại
boolean

nênRunTest

public static boolean shouldRunTest (TestResult result, 
         types)

Trả về liệu trường hợp thử nghiệm có nên được chạy hay không.

Thông số
result TestResult

types

Trả lại
boolean