با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

AaptParser.AaptVersion

public static final enum AaptParser.AaptVersion
extends Enum< AaptParser.AaptVersion >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.util.AaptParser.AaptVersion >
com.android.tradefed.util.AaptParser.AaptVersion


مجموعه ای از گزینه های نسخه AAPT که برای تجزیه و تحلیل فایل های APK استفاده می شود.

خلاصه

ارزشهای Enum

AaptParser.AaptVersion AAPT

AaptParser.AaptVersion AAPT2

روشهای عمومی

String[] dumpBadgingCommand (File apkFile)
String[] dumpXmlTreeCommand (File apkFile)
static AaptParser.AaptVersion valueOf (String name)
static final AaptVersion[] values ()

ارزشهای Enum

AAPT

public static final AaptParser.AaptVersion AAPT

AAPT2

public static final AaptParser.AaptVersion AAPT2

روشهای عمومی

dumpBadgingCommand

public String[] dumpBadgingCommand (File apkFile)

مولفه های
apkFile File

برمی گردد
String[]

dumpXmlTreeCommand

public String[] dumpXmlTreeCommand (File apkFile)

مولفه های
apkFile File

برمی گردد
String[]

ارزش

public static AaptParser.AaptVersion valueOf (String name)

مولفه های
name String

برمی گردد
AaptParser.AaptVersion

ارزش های

public static final AaptVersion[] values ()

برمی گردد
AaptVersion[]