AaptParser.AaptVersion

public static final enum AaptParser.AaptVersion
extends Enum< AaptParser.AaptVersion >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.util.AaptParser.AaptVersion >
com.android.tradefed.util.AaptParser.AaptVersion


Vô số tùy chọn cho phiên bản AAPT được sử dụng để phân tích tệp APK.

Bản tóm tắt

Giá trị liệt kê

AaptParser.AaptVersion AAPT

AaptParser.AaptVersion AAPT2

Phương pháp công khai

String[] dumpBadgingCommand (File apkFile)
String[] dumpXmlTreeCommand (File apkFile)
static AaptParser.AaptVersion valueOf (String name)
static final AaptVersion[] values ()

Giá trị liệt kê

AAPT

public static final AaptParser.AaptVersion AAPT

AAPT2

public static final AaptParser.AaptVersion AAPT2

Phương pháp công khai

đổ Huy hiệuLệnh

public String[] dumpBadgingCommand (File apkFile)

Thông số
apkFile File

Trả lại
String[]

dumpXmlTreeLệnh

public String[] dumpXmlTreeCommand (File apkFile)

Thông số
apkFile File

Trả lại
String[]

giá trị của

public static AaptParser.AaptVersion valueOf (String name)

Thông số
name String

Trả lại
AaptParser.AaptVersion

giá trị

public static final AaptVersion[] values ()

Trả lại
AaptVersion[]