AppVersionFetcher.AppVersionInfo

public static final enum AppVersionFetcher.AppVersionInfo
extends Enum< AppVersionFetcher.AppVersionInfo >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.util.AppVersionFetcher.AppVersionInfo >
com.android.tradefed.util.AppVersionFetcher.AppVersionInfo


Các loại thông tin phiên bản ứng dụng.

Bản tóm tắt

Giá trị liệt kê

AppVersionFetcher.AppVersionInfo VERSION_CODE

AppVersionFetcher.AppVersionInfo VERSION_NAME

Phương pháp công khai

static AppVersionFetcher.AppVersionInfo valueOf (String name)
static final AppVersionInfo[] values ()

Giá trị liệt kê

VERSION_CODE

public static final AppVersionFetcher.AppVersionInfo VERSION_CODE

VERSION_NAME

public static final AppVersionFetcher.AppVersionInfo VERSION_NAME

Phương pháp công khai

giá trị của

public static AppVersionFetcher.AppVersionInfo valueOf (String name)

Thông số
name String

Trả lại
AppVersionFetcher.AppVersionInfo

giá trị

public static final AppVersionInfo[] values ()

Trả lại
AppVersionInfo[]