Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Nhà nước nhị phân

public final enum BinaryState
extends Enum< BinaryState >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.util.BinaryState >
com.android.tradefed.util.BinaryState


Enum được sử dụng để ghi lại trạng thái BẬT/TẮT với trạng thái không hoạt động BỎ QUA.

Bản tóm tắt

giá trị liệt kê

BinaryState IGNORE

BinaryState OFF

BinaryState ON

Phương thức công khai

static BinaryState valueOf (String name)
static final BinaryState[] values ()

giá trị liệt kê

PHỚT LỜ

public static final BinaryState IGNORE

TẮT

public static final BinaryState OFF

TRÊN

public static final BinaryState ON

Phương thức công khai

giá trị của

public static BinaryState valueOf (String name)

Thông số
name String

trả lại
BinaryState

giá trị

public static final BinaryState[] values ()

trả lại
BinaryState[]