BuildTestsZipUtils

public class BuildTestsZipUtils
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.BuildTestsZipUtils


Lớp trợ giúp cho các hoạt động liên quan đến thử nghiệm zip được tạo bởi hệ thống xây dựng Android

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

BuildTestsZipUtils ()

Phương pháp công cộng

static File getApkFile ( IBuildInfo buildInfo, String apkFileName, altDirs, AltDirBehavior altDirBehavior, boolean lookupInResource, String deviceSigningKey) getApkFile ( IBuildInfo buildInfo, String apkFileName, altDirs, AltDirBehavior altDirBehavior, boolean lookupInResource, String deviceSigningKey)

Giải quyết đường dẫn apk thực tế dựa trên thông tin tạo phẩm thử nghiệm bên trong thông tin bản dựng.

Nhà thầu xây dựng công cộng

BuildTestsZipUtils

public BuildTestsZipUtils ()

Phương pháp công cộng

getApkFile

public static File getApkFile (IBuildInfo buildInfo, 
        String apkFileName, 
         altDirs, 
        AltDirBehavior altDirBehavior, 
        boolean lookupInResource, 
        String deviceSigningKey)

Giải quyết đường dẫn apk thực tế dựa trên thông tin tạo phẩm thử nghiệm bên trong thông tin bản dựng.

Thông số
buildInfo IBuildInfo : xây dựng thông tin tạo tác

apkFileName String : tên file apk cần cài đặt

altDirs : đường dẫn tìm kiếm thay thế, ngoài đường dẫn bên trong buildInfo

altDirBehavior AltDirBehavior : cách sử dụng các đường dẫn tìm kiếm thay thế đối với đường dẫn bên trong buildInfo : dưới dạng dự phòng hoặc ghi đè; nếu không được chỉ định, dự phòng sẽ được sử dụng

lookupInResource boolean : nếu tệp cần được tra cứu trong tài nguyên khai thác thử nghiệm dưới dạng cơ chế dự phòng cuối cùng

Trả lại
File ERROR(/File) đại diện cho tệp apk vật lý trên máy chủ hoặc null nếu tệp không tồn tại.