با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

انبوه ایمیل

public class BulkEmailer
extends Object

java.lang.object
com.android.tradefed.util.BulkEmailer


یک ابزار فرستنده ایمیل که پیکربندی زیر را امکان پذیر می کند: فاصله ارسال شده، اندازه اولیه انفجار، گیرندگان و تعداد کل پیام ها.

خلاصه

سازندگان عمومی

BulkEmailer ()

روش های عمومی

static BulkEmailer loadMailer ( IConfiguration config)

روش کمکی برای بارگیری BulkMailer از پیکربندی.

void sendEmails ()
void sendEmailsBg ()

سازندگان عمومی

انبوه ایمیل

public BulkEmailer ()

روش های عمومی

loadMailer

public static BulkEmailer loadMailer (IConfiguration config)

روش کمکی برای بارگیری BulkMailer از پیکربندی. پیکربندی باید شامل تگ زیر باشد

مولفه های
config پیکربندی IConfiguration : پیکربندی

برمی گرداند
BulkEmailer نمونه ای از BulkEmailer

پرتاب می کند
ConfigurationException

ارسال ایمیل

public void sendEmails ()

ارسال ایمیل Bg

public void sendEmailsBg ()