Người gửi email hàng loạt

public class BulkEmailer
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.util.BulkEmailer


Tiện ích dành cho người gửi email cho phép định cấu hình sau: khoảng thời gian gửi,kích thước gói ban đầu, người nhận và tổng số thư.

Tóm tắt

Hàm khởi tạo công khai

BulkEmailer()

Phương thức công khai

static BulkEmailer loadMailer(IConfiguration config)

Phương thức trợ giúp để tải BulkMailer từ cấu hình.

void sendEmails()
void sendEmailsBg()

Hàm khởi tạo công khai

Người gửi email hàng loạt

public BulkEmailer ()

Phương thức công khai

loadMailer

public static BulkEmailer loadMailer (IConfiguration config)

Phương thức trợ giúp để tải BulkMailer từ cấu hình. Cấu hình này phải bao gồm thẻ sau

 <object type="emailer" class="com.android.tradefed.util.BulkEmailer"/>
 

Tham số
config IConfiguration: cấu hình

Giá trị trả về
BulkEmailer một bản sao của BulkEmailer

Gửi
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
ConfigurationException

gửiEmail

public void sendEmails ()

gửiEmail

public void sendEmailsBg ()