BundletoolUtil

public class BundletoolUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.BundletoolUtil


Lớp tiện ích sử dụng dòng lệnh Bundletool để cài đặt .apks trên thiết bị. Liên kết tài liệu Bundletool: https://developer.android.com/studio/command-line/bundletool Bundletool.jar được tải xuống từ nhánh mô-đun chưa được nhóm cùng với tệp mô-đun.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

BundletoolUtil (File bundletoolJar)

Phương pháp công khai

File extractSplitsFromApks (File apks, String deviceSpecPath, ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo)

Trích xuất apk/apex đã tách từ .apks.

String generateDeviceSpecFile ( ITestDevice device)

Tạo tệp JSON cho cấu hình thiết bị được kết nối.

void installApks (File apks, ITestDevice device, extraArgs) installApks (File apks, ITestDevice device, extraArgs)

Cài đặt apk .apks bằng cách sử dụng Bundletool.

void installApks (File apks, ITestDevice device)

Cài đặt apk .apks bằng cách sử dụng Bundletool.

void installApksFromZip (File apksZip, ITestDevice device, extraArgs) installApksFromZip (File apksZip, ITestDevice device, extraArgs)

Cài đặt các gói ứng dụng có trong tệp zip được cung cấp

Phương pháp được bảo vệ

String getAdbPath ()
File getBundletoolFile ()
IRunUtil getRunUtil ()
static long parseCmdTimeout ( args, long defaultValue) parseCmdTimeout ( args, long defaultValue)

Nhà thầu xây dựng công cộng

BundletoolUtil

public BundletoolUtil (File bundletoolJar)

Thông số
bundletoolJar File

Phương pháp công khai

trích xuấtSplitsFromApks

public File extractSplitsFromApks (File apks, 
        String deviceSpecPath, 
        ITestDevice device, 
        IBuildInfo buildInfo)

Trích xuất apk/apex đã tách từ .apks. Đổi tên các phần tách và lưu trữ các phần tách vào thư mục lưu trữ .apks. Trả về thư mục mới mà phần tách được lưu trữ.

Thông số
apks File : các apk cần giải nén

deviceSpecPath String : tệp thông số thiết bị mà Bundletool sử dụng để trích xuất apks

device ITestDevice : thiết bị được kết nối

buildInfo IBuildInfo : xây dựng thông tin tạo tác

Trả lại
File một ERROR(/File) là thư mục chứa (các) gói ứng dụng/apex được trích xuất nằm trong đó

tạoDeviceSpecFile

public String generateDeviceSpecFile (ITestDevice device)

Tạo tệp JSON cho cấu hình thiết bị được kết nối.

Thông số
device ITestDevice : thiết bị được kết nối

Trả lại
String một String biểu thị đường dẫn của tệp đặc tả thiết bị.

cài đặtAapks

public void installApks (File apks, 
        ITestDevice device, 
         extraArgs)

Cài đặt apk .apks bằng cách sử dụng Bundletool.

Thông số
apks File : các apk cần cài đặt

device ITestDevice : thiết bị được kết nối

extraArgs : cho lệnh Bundletool.

Ném
TargetSetupError

cài đặtAapks

public void installApks (File apks, 
        ITestDevice device)

Cài đặt apk .apks bằng cách sử dụng Bundletool.

Thông số
apks File : các apk cần cài đặt

device ITestDevice : thiết bị được kết nối

Ném
TargetSetupError

cài đặtApksFromZip

public void installApksFromZip (File apksZip, 
        ITestDevice device, 
         extraArgs)

Cài đặt các gói ứng dụng có trong tệp zip được cung cấp

Thông số
apksZip File : file zip để cài đặt

device ITestDevice : thiết bị được kết nối

extraArgs : các đối số bổ sung để chuyển tới lệnh cài đặt Bundletool

Ném
TargetSetupError

Phương pháp được bảo vệ

getAdbPath

protected String getAdbPath ()

Trả lại
String

getBundletoolFile

protected File getBundletoolFile ()

Trả lại
File

getRunUtil

protected IRunUtil getRunUtil ()

Trả lại
IRunUtil

phân tích cú phápCmdTimeout

protected static long parseCmdTimeout ( args, 
        long defaultValue)

Thông số
args

defaultValue long

Trả lại
long

Ném
TargetSetupError