ByteArrayUtil

public class ByteArrayUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.ByteArrayUtil


Các tiện ích hoạt động trên mảng byte, ví dụ chuyển đổi byte thành số nguyên.

Java không có loại giá trị không dấu, do đó cần mở rộng để chuyển đổi số nguyên không dấu được lưu trữ trong 4 byte thành giá trị dài hoặc giá trị ngắn không dấu được lưu trữ trong 2 byte thành giá trị số nguyên.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

ByteArrayUtil ()

Phương pháp công khai

static int getInt (byte[] bytes, int offset, int length)

Lấy một số nguyên từ các byte đã cho.

static long getLong (byte[] bytes, int offset, int length)

Nhận giá trị dài từ các byte đã cho.

static String getString (byte[] bytes, int offset, int length)

Lấy chuỗi từ các byte đã cho.

Nhà thầu xây dựng công cộng

ByteArrayUtil

public ByteArrayUtil ()

Phương pháp công khai

getInt

public static int getInt (byte[] bytes, 
        int offset, 
        int length)

Lấy một số nguyên từ các byte đã cho.

java không có loại giá trị không dấu, do đó cần mở rộng để chuyển đổi một giá trị ngắn không dấu được lưu trữ trong 2 byte thành giá trị số nguyên.

Thông số
bytes byte : một mảng byte.

offset int : offset bắt đầu của dữ liệu số nguyên.

length int : độ dài của dữ liệu số nguyên.

Trả lại
int một giá trị int từ các byte đã cho.

nhận được dài

public static long getLong (byte[] bytes, 
        int offset, 
        int length)

Nhận giá trị dài từ các byte đã cho.

java không có loại giá trị không dấu, do đó cần mở rộng để chuyển đổi số nguyên không dấu được lưu trữ trong 4 byte thành giá trị dài.

Thông số
bytes byte : một mảng byte.

offset int : độ lệch bắt đầu của giá trị dài.

length int : độ dài của giá trị dài.

Trả lại
long một giá trị dài từ các byte đã cho.

lấy chuỗi

public static String getString (byte[] bytes, 
        int offset, 
        int length)

Lấy chuỗi từ các byte đã cho.

Thông số
bytes byte : một mảng byte.

offset int : offset bắt đầu của dữ liệu chuỗi.

length int : độ dài của chuỗi dữ liệu.

Trả lại
String