با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

CircularByteArray

public class CircularByteArray
extends Object

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.util.CircularByteArray


ساختار داده برای نگهداری یک آرایه با اندازه ثابت که به عنوان یک بافر دایره ای عمل می کند و مجموع کل مقادیر آرایه را ردیابی می کند.

خلاصه

سازندگان عمومی

CircularByteArray (int size)

روشهای عمومی

void add (byte value)

یک مقدار جدید به آرایه اضافه می کند ، در صورت لزوم جایگزین قدیمی ترین مقدار می شود

long getSum ()

مقدار کل عناصر موجود در آرایه را دریافت می کند

int size ()

تعداد عناصر ذخیره شده را دریافت کنید

سازندگان عمومی

CircularByteArray

public CircularByteArray (int size)

مولفه های
size int

روشهای عمومی

اضافه کردن

public void add (byte value)

یک مقدار جدید به آرایه اضافه می کند ، در صورت لزوم جایگزین قدیمی ترین مقدار می شود

getSum

public long getSum ()

مقدار کل عناصر موجود در آرایه را دریافت می کند

برمی گردد
long

اندازه

public int size ()

تعداد عناصر ذخیره شده را دریافت کنید

برمی گردد
int