Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Thông tưByteArray

public class CircularByteArray
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.CircularByteArray


Cấu trúc dữ liệu để giữ một mảng có kích thước cố định hoạt động như một bộ đệm tròn và theo dõi tổng của tất cả các giá trị trong mảng.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

CircularByteArray (int size)

Phương thức công khai

void add (byte value)

Thêm một giá trị mới vào mảng, thay thế giá trị cũ nhất nếu cần

long getSum ()

Lấy tổng giá trị của tất cả các phần tử hiện được lưu trữ trong mảng

int size ()

Lấy số phần tử được lưu trữ

nhà thầu công cộng

Thông tưByteArray

public CircularByteArray (int size)

Thông số
size int

Phương thức công khai

thêm vào

public void add (byte value)

Thêm một giá trị mới vào mảng, thay thế giá trị cũ nhất nếu cần

lấy tổng

public long getSum ()

Lấy tổng giá trị của tất cả các phần tử hiện được lưu trữ trong mảng

trả lại
long

kích cỡ

public int size ()

Lấy số phần tử được lưu trữ

trả lại
int