ClangProfileIndexer

public final class ClangProfileIndexer
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.ClangProfileIndexer


Một lớp tiện ích lập chỉ mục các phép đo phạm vi bao phủ mã Clang.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

ClangProfileIndexer (File profileTool)
ClangProfileIndexer (File profileTool, IRunUtil runUtil)

Phương pháp công khai

void index ( rawProfileFiles, File outputFile) index ( rawProfileFiles, File outputFile)

Lập chỉ mục các tệp hồ sơ LLVM thô và ghi dữ liệu phạm vi bảo hiểm vào tệp đầu ra.

Nhà thầu xây dựng công cộng

ClangProfileIndexer

public ClangProfileIndexer (File profileTool)

Thông số
profileTool File

ClangProfileIndexer

public ClangProfileIndexer (File profileTool, 
        IRunUtil runUtil)

Thông số
profileTool File

runUtil IRunUtil

Phương pháp công khai

mục lục

public void index ( rawProfileFiles, 
        File outputFile)

Lập chỉ mục các tệp hồ sơ LLVM thô và ghi dữ liệu phạm vi bảo hiểm vào tệp đầu ra.

Thông số
rawProfileFiles : danh sách các tập tin .profraw cần lập chỉ mục

outputFile File : file ghi kết quả vào

Ném
về lỗi công cụ