ClassPathScanner.ClassNameFilter

public static class ClassPathScanner.ClassNameFilter
extends Object implements ClassPathScanner.IClassPathFilter

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.ClassPathScanner.ClassNameFilter


Một IClassPathFilter lọc và biến đổi các tên lớp java.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

ClassNameFilter ()

Phương thức công khai

boolean accept (String pathName)

Kiểm tra xem tên đường dẫn trừu tượng đã chỉ định có nên được đưa vào danh sách mục nhập đường dẫn lớp hay không.

String transform (String pathName)

Một trình chuyển đổi tùy chọn cho tên đường dẫn mục nhập đường dẫn lớp.

nhà thầu công cộng

LớpTênBộ lọc

public ClassNameFilter ()

Phương thức công khai

chấp nhận

public boolean accept (String pathName)

Kiểm tra xem tên đường dẫn trừu tượng đã chỉ định có nên được đưa vào danh sách mục nhập đường dẫn lớp hay không.

Thông số
pathName String : đường dẫn tương đối của mục nhập đường dẫn lớp

trả lại
boolean

biến đổi

public String transform (String pathName)

Một trình chuyển đổi tùy chọn cho tên đường dẫn mục nhập đường dẫn lớp.

Thông số
pathName String : đường dẫn tương đối của mục nhập đường dẫn lớp, ở định dạng "foo/path/file.ext".

trả lại
String tên đường dẫn được chuyển đổi thành định dạng ngữ cảnh cụ thể