CommandResult

public class CommandResult
extends Object

java.lang.object
com.android.tradefed.util.CommandResult


حاوی نتیجه یک فرمان است.

خلاصه

سازندگان عمومی

CommandResult ()

یک CommandResult با وضعیت پیش‌فرض CommandStatus#TIMED_OUT ایجاد کنید.

CommandResult ( CommandStatus status)

یک CommandResult با وضعیت داده شده ایجاد کنید.

روش های عمومی

Integer getExitCode ()

کد خروج/بازگشت تولید شده توسط دستور را دریافت کنید.

CommandStatus getStatus ()

وضعیت فرمان را دریافت کنید.

String getStderr ()

خروجی خطای استاندارد تولید شده توسط دستور را دریافت کنید.

String getStdout ()

خروجی استاندارد تولید شده توسط دستور را دریافت کنید.

void setExitCode (int exitCode)
void setStatus ( CommandStatus status)
void setStderr (String stderr)
void setStdout (String stdout)
String toString ()

نمایش رشته ای از این شی را برمی گرداند.

سازندگان عمومی

CommandResult

public CommandResult ()

یک CommandResult با وضعیت پیش‌فرض CommandStatus#TIMED_OUT ایجاد کنید.

CommandResult

public CommandResult (CommandStatus status)

یک CommandResult با وضعیت داده شده ایجاد کنید.

مولفه های
status CommandStatus : CommandStatus

روش های عمومی

getExitCode

public Integer getExitCode ()

کد خروج/بازگشت تولید شده توسط دستور را دریافت کنید.

برمی گرداند
Integer کد خروج یا در صورتی که تنظیم نشده باشد null شود

getStatus

public CommandStatus getStatus ()

وضعیت فرمان را دریافت کنید.

برمی گرداند
CommandStatus CommandStatus

getStderr

public String getStderr ()

خروجی خطای استاندارد تولید شده توسط دستور را دریافت کنید.

برمی گرداند
String خطای استاندارد یا null اگر خروجی قابل بازیابی نباشد

getStdout

public String getStdout ()

خروجی استاندارد تولید شده توسط دستور را دریافت کنید.

برمی گرداند
String خروجی استاندارد یا null در صورتی که خروجی قابل بازیابی نباشد

setExitCode

public void setExitCode (int exitCode)

مولفه های
exitCode int

setStatus

public void setStatus (CommandStatus status)

مولفه های
status CommandStatus

setStderr

public void setStderr (String stderr)

مولفه های
stderr String

setStdout

public void setStdout (String stdout)

مولفه های
stdout String

toString

public String toString ()

نمایش رشته ای از این شی را برمی گرداند. Stdout/err می تواند بسیار بزرگ باشد.

برمی گرداند
String