Trạng thái lệnh

public final enum CommandStatus
extends Enum< CommandStatus >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.util.CommandStatus >
com.android.tradefed.util.CommandStatus


Biểu thị trạng thái của một hoạt động được tính thời gian.

Bản tóm tắt

Giá trị liệt kê

CommandStatus EXCEPTION

lệnh ném ngoại lệ và chấm dứt bất thường

CommandStatus FAILED

lệnh bị chấm dứt nhưng không thành công

CommandStatus SUCCESS

lệnh kết thúc thành công

CommandStatus TIMED_OUT

lệnh không chấm dứt trong thời gian quy định

Phương pháp công cộng

static CommandStatus valueOf (String name)
static final CommandStatus[] values ()

Giá trị liệt kê

NGOẠI LỆ

public static final CommandStatus EXCEPTION

lệnh ném ngoại lệ và chấm dứt bất thường

THẤT ​​BẠI

public static final CommandStatus FAILED

lệnh bị chấm dứt nhưng không thành công

THÀNH CÔNG

public static final CommandStatus SUCCESS

lệnh kết thúc thành công

HẾT GIỜ

public static final CommandStatus TIMED_OUT

lệnh không chấm dứt trong thời gian quy định

Phương pháp công cộng

giá trị của

public static CommandStatus valueOf (String name)

Thông số
name String

Trả lại
CommandStatus

giá trị

public static final CommandStatus[] values ()

Trả lại
CommandStatus[]