ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher

public static interface ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher

com.android.tradefed.util.ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher<T>


یک رابط برای تعیین اینکه آیا عناصر با نوعی شرایط مطابقت دارند یا خیر.

خلاصه

روش های عمومی

abstract boolean matches (T element)

تعیین کنید که آیا element داده شده شرایط مورد نیاز را برآورده می کند یا خیر

روش های عمومی

مسابقات

public abstract boolean matches (T element)

تعیین کنید که آیا element داده شده شرایط مورد نیاز را برآورده می کند یا خیر

مولفه های
element T : شیئی که باید مطابقت داشته باشد

برمی گرداند
boolean در صورت رعایت شرط true false در غیر این صورت