DeviceActionUtil.Command

public static final enum DeviceActionUtil.Command
extends Enum< DeviceActionUtil.Command >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.util.DeviceActionUtil.Command >
com.android.tradefed.util.DeviceActionUtil.Command


Các lệnh hoạt động của thiết bị.

Bản tóm tắt

Giá trị liệt kê

DeviceActionUtil.Command INSTALL_MAINLINE

DeviceActionUtil.Command RESET

Phương pháp công khai

static DeviceActionUtil.Command valueOf (String name)
static final Command[] values ()

Giá trị liệt kê

INSTALL_MAINLINE

public static final DeviceActionUtil.Command INSTALL_MAINLINE

CÀI LẠI

public static final DeviceActionUtil.Command RESET

Phương pháp công khai

giá trị của

public static DeviceActionUtil.Command valueOf (String name)

Thông số
name String

Trả lại
DeviceActionUtil.Command

giá trị

public static final Command[] values ()

Trả lại
Command[]