อุปกรณ์ConcurrentUtil.ShellCommandCallable

public static abstract class DeviceConcurrentUtil.ShellCommandCallable
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.DeviceConcurrentUtil.ShellCommandCallable<V>


ERROR(/Callable) ที่ล้อมรายละเอียดของการดำเนินการคำสั่งเชลล์บน ITestDevice

ต้องใช้ processOutput(String) เพื่อประมวลผลเอาต์พุตคำสั่งและกำหนดการส่งคืนของ Callable

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

ShellCommandCallable ()
ShellCommandCallable ( ITestDevice device, String command, long timeout)

วิธีการสาธารณะ

V call ()
abstract V processOutput (String output)
ShellCommandCallable <V> setCommand (String command)
ShellCommandCallable <V> setDevice ( ITestDevice device)
ShellCommandCallable <V> setTimeout (long timeout)

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

ShellCommandCallable

public ShellCommandCallable ()

ShellCommandCallable

public ShellCommandCallable (ITestDevice device, 
        String command, 
        long timeout)

พารามิเตอร์
device ITestDevice

command String

timeout long

วิธีการสาธารณะ

เรียก

public V call ()

การส่งคืน
V

กระบวนการเอาท์พุต

public abstract V processOutput (String output)

พารามิเตอร์
output String

การส่งคืน
V

ตั้งค่าคำสั่ง

public ShellCommandCallable<V> setCommand (String command)

พารามิเตอร์
command String

การส่งคืน
ShellCommandCallable <V>

ตั้งค่าอุปกรณ์

public ShellCommandCallable<V> setDevice (ITestDevice device)

พารามิเตอร์
device ITestDevice

การส่งคืน
ShellCommandCallable <V>

ตั้งค่าหมดเวลา

public ShellCommandCallable<V> setTimeout (long timeout)

พารามิเตอร์
timeout long

การส่งคืน
ShellCommandCallable <V>