DeviceConcurrentUtil.ShellCommandCallable

public static abstract class DeviceConcurrentUtil.ShellCommandCallable
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.DeviceConcurrentUtil.ShellCommandCallable<V>


ERROR(/Callable) bao gồm các chi tiết về việc thực thi lệnh shell trên ITestDevice .

Phải triển khai processOutput(String) để xử lý đầu ra lệnh và xác định trả về của Callable

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

ShellCommandCallable ()
ShellCommandCallable ( ITestDevice device, String command, long timeout)

Phương pháp công khai

V call ()
abstract V processOutput (String output)
ShellCommandCallable <V> setCommand (String command)
ShellCommandCallable <V> setDevice ( ITestDevice device)
ShellCommandCallable <V> setTimeout (long timeout)

Nhà thầu xây dựng công cộng

ShellLệnhCó thể gọi được

public ShellCommandCallable ()

ShellLệnhCó thể gọi được

public ShellCommandCallable (ITestDevice device, 
        String command, 
        long timeout)

Thông số
device ITestDevice

command String

timeout long

Phương pháp công khai

gọi

public V call ()

Trả lại
V

quá trìnhĐầu ra

public abstract V processOutput (String output)

Thông số
output String

Trả lại
V

setCommand

public ShellCommandCallable<V> setCommand (String command)

Thông số
command String

Trả lại
ShellCommandCallable <V>

bộThiết bị

public ShellCommandCallable<V> setDevice (ITestDevice device)

Thông số
device ITestDevice

Trả lại
ShellCommandCallable <V>

setTimeout

public ShellCommandCallable<V> setTimeout (long timeout)

Thông số
timeout long

Trả lại
ShellCommandCallable <V>