با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

ثابت EmmaXml

public class EmmaXmlConstants
extends Object

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.util.EmmaXml ثابت


ثابت هایی که هنگام تجزیه و تحلیل emma xml استفاده می شود.

خلاصه

زمینه های

public static final String BLOCK_TAG

public static final String CLASS_TAG

public static final String COVERAGE_TAG

public static final String LINE_TAG

public static final String METHOD_TAG

public static final String NAME_ATTR

public static final String PACKAGE_TAG

سازندگان عمومی

EmmaXmlConstants ()

زمینه های

BLOCK_TAG

public static final String BLOCK_TAG

CLASS_TAG

public static final String CLASS_TAG

COVERAGE_TAG

public static final String COVERAGE_TAG

LINE_TAG

public static final String LINE_TAG

METHOD_TAG

public static final String METHOD_TAG

NAME_ATTR

public static final String NAME_ATTR

PACKAGE_TAG

public static final String PACKAGE_TAG

سازندگان عمومی

ثابت EmmaXml

public EmmaXmlConstants ()