Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

EmmaXmlHằng số

public class EmmaXmlConstants
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.EmmaXmlConstants


Các hằng số được sử dụng khi phân tích cú pháp báo cáo xml emma.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String BLOCK_TAG

public static final String CLASS_TAG

public static final String COVERAGE_TAG

public static final String LINE_TAG

public static final String METHOD_TAG

public static final String NAME_ATTR

public static final String PACKAGE_TAG

nhà thầu công cộng

EmmaXmlConstants ()

Lĩnh vực

BLOCK_TAG

public static final String BLOCK_TAG

LỚP_TAG

public static final String CLASS_TAG

COVERAGE_TAG

public static final String COVERAGE_TAG

LINE_TAG

public static final String LINE_TAG

METHOD_TAG

public static final String METHOD_TAG

NAME_ATTR

public static final String NAME_ATTR

GÓI_TAG

public static final String PACKAGE_TAG

nhà thầu công cộng

EmmaXmlHằng số

public EmmaXmlConstants ()