Phần mở rộngAtomsĐăng ký

public final class ExtensionAtomsRegistry
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.ExtensionAtomsRegistry


ExtensionAtomsRegistry để sử dụng số liệu thống kê cục bộ.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static ExtensionRegistry registry

Lĩnh vực

sổ đăng ký

public static ExtensionRegistry registry