با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

FakeTestsZipFolder.ItemType

public static final enum FakeTestsZipFolder.ItemType
extends Enum< FakeTestsZipFolder.ItemType >

java.lang. موضوع
java.lang.Enum < com.android.tradefed.util.FakeTestsZipFolder.ItemType >
com.android.tradefed.util.FakeTestsZipFolder.ItemType


خلاصه

مقادیر Enum

FakeTestsZipFolder.ItemType DIRECTORY

FakeTestsZipFolder.ItemType FILE

روشهای عمومی

static FakeTestsZipFolder.ItemType valueOf (String name)
static final ItemType[] values ()

مقادیر Enum

فهرست راهنما

public static final FakeTestsZipFolder.ItemType DIRECTORY

فایل

public static final FakeTestsZipFolder.ItemType FILE

روشهای عمومی

ارزش

public static FakeTestsZipFolder.ItemType valueOf (String name)

مولفه های
name String

برمی گردد
FakeTestsZipFolder.ItemType

ارزش های

public static final ItemType[] values ()

برمی گردد
ItemType[]