FileIdleMàn hình

public class FileIdleMonitor
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.FileIdleMonitor


Giám sát các tệp và thực hiện lệnh gọi lại nếu chúng không hoạt động (tức là không có tệp nào được sửa đổi) quá lâu.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

FileIdleMonitor (Duration timeout, Runnable callback, File... files)

Xây dựng trình giám sát tệp với trình thực thi mặc định.

Phương pháp công cộng

void start ()

Bắt đầu theo dõi tập tin.

void stop ()

Dừng theo dõi các tập tin.

Nhà thầu xây dựng công cộng

FileIdleMàn hình

public FileIdleMonitor (Duration timeout, 
        Runnable callback, 
        File... files)

Xây dựng trình giám sát tệp với trình thực thi mặc định.

Thông số
timeout Duration : thời gian nhàn rỗi tối đa

callback Runnable : gọi lại để thực thi nếu không hoạt động quá lâu

files File : các file cần theo dõi

Phương pháp công cộng

bắt đầu

public void start ()

Bắt đầu theo dõi tập tin. Không hoạt động nếu đã bắt đầu.

dừng lại

public void stop ()

Dừng theo dõi các tập tin. Không hoạt động nếu đã dừng.