با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

FileUtil.HarnessIOException

public static class FileUtil.HarnessIOException
توسعه extends Object implements IHarnessException

java.lang.object
com.android.tradefed.util.FileUtil.HarnessIOException


استثناء مهار که به حمل مشکلات فایل کمک می کند.

خلاصه

روش های عمومی

ErrorIdentifier getErrorId ()

ErrorIdentifier مرتبط با استثنا را برمی گرداند.

String getOrigin ()

مبدأ استثنا را برمی‌گرداند.

روش های عمومی

getErrorId

public ErrorIdentifier getErrorId ()

ErrorIdentifier مرتبط با استثنا را برمی گرداند. می تواند پوچ باشد.

برمی گرداند
ErrorIdentifier

getOrigin

public String getOrigin ()

مبدأ استثنا را برمی‌گرداند.

برمی گرداند
String