FixedByteArrayOutputStream

public class FixedByteArrayOutputStream
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.FixedByteArrayOutputStream


Một ERROR(/OutputStream) chỉ giữ một lượng dữ liệu tối đa.

Điều này được thực hiện bằng cách giữ một mảng byte tròn có kích thước cố định.

Không chủ đề an toàn.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

FixedByteArrayOutputStream (int maxDataSize)

Tạo một FixedByteArrayOutputStream .

Phương thức công khai

InputStream getData ()

Nhận một InputStream để đọc đầu ra được thu thập.

long size ()
void write (byte[] b, int off, int len)
void write (int data)

nhà thầu công cộng

FixedByteArrayOutputStream

public FixedByteArrayOutputStream (int maxDataSize)

Tạo một FixedByteArrayOutputStream .

Thông số
maxDataSize int : kích thước tối đa gần đúng tính bằng byte để giữ trong luồng đầu ra

Phương thức công khai

lấy dữ liệu

public InputStream getData ()

Nhận một InputStream để đọc đầu ra được thu thập.

Không chủ đề an toàn. Giả sử không có dữ liệu nào được ghi trong khi được đọc

trả lại
InputStream

kích cỡ

public long size ()

trả lại
long số byte hiện được lưu trữ.

viết

public void write (byte[] b, 
        int off, 
        int len)

Thông số
b byte

off int

len int

viết

public void write (int data)

Thông số
data int