Nhấp nháyTài nguyênSử dụng

public class FlashingResourceUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.FlashingResourceUtil


Tiện ích này giúp thiết lập phiên bản phù hợp của các tạo phẩm để chúng có thể được flash thông qua DeviceFlashPreparer .

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

FlashingResourceUtil ()

Phương pháp công cộng

static boolean setUpFlashingResources ( IBuildInfo info, keyAndFiles) setUpFlashingResources ( IBuildInfo info, keyAndFiles)

Xử lý các tệp cần thiết để flash và đặt giá trị phù hợp của chúng trong BuildInfo

Nhà thầu xây dựng công cộng

Nhấp nháyTài nguyênSử dụng

public FlashingResourceUtil ()

Phương pháp công cộng

setUpNhấp nháyTài nguyên

public static boolean setUpFlashingResources (IBuildInfo info, 
                 keyAndFiles)

Xử lý các tệp cần thiết để flash và đặt giá trị phù hợp của chúng trong BuildInfo

Thông số
info IBuildInfo : {IBuildInfo} được xây dựng

keyAndFiles : Các tập tin được tải xuống được xem xét

Trả lại
boolean Đúng nếu nhấp nháy đã được thiết lập

Ném
com.android.tradefed.build.BuildRetrievalError
BuildRetrievalError