GCSBucketUtil.GCSFileMetadata

public static class GCSBucketUtil.GCSFileMetadata
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.GCSBucketUtil.GCSFileMetadata


Wrapper อย่างง่ายสำหรับข้อมูลไฟล์ใน GCS

สรุป

เขตข้อมูล

public String mMd5Hash

public String mName

วิธีการสาธารณะ

static GCSBucketUtil.GCSFileMetadata parseStat (String statOutput)

แยกวิเคราะห์สตริงเป็นวัตถุ GCSFileMetadata

เขตข้อมูล

mMd5Hash

public String mMd5Hash

ม.ชื่อ

public String mName

วิธีการสาธารณะ

parseStat

public static GCSBucketUtil.GCSFileMetadata parseStat (String statOutput)

แยกวิเคราะห์สตริงเป็นวัตถุ GCSFileMetadata

การส่งคืน
GCSBucketUtil.GCSFileMetadata GCSFileMetadata