GCSBucketUtil.GCSFileMetadata

public static class GCSBucketUtil.GCSFileMetadata
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.GCSBucketUtil.GCSFileMetadata


Trình bao bọc đơn giản cho thông tin tệp trong GCS.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public String mMd5Hash

public String mName

Phương pháp công khai

static GCSBucketUtil.GCSFileMetadata parseStat (String statOutput)

Phân tích chuỗi thành đối tượng GCSFileMetadata .

Lĩnh vực

mMd5Hash

public String mMd5Hash

tên m

public String mName

Phương pháp công khai

phân tích cú pháp

public static GCSBucketUtil.GCSFileMetadata parseStat (String statOutput)

Phân tích chuỗi thành đối tượng GCSFileMetadata .

Trả lại
GCSBucketUtil.GCSFileMetadata GCSFileMetadata