با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

GCSC مشترک

public abstract class GCSCommon
extends Object

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.util.GCSC مشترک


کلاس پایه برای عملکرد Gcs مانند بارگیری و بارگذاری. GCSFileDownloader و GCSFileUploader .

خلاصه

ثابت ها

int DEFAULT_TIMEOUT

سازندگان عمومی

GCSCommon (File jsonKeyFile)
GCSCommon ()

روشهای محافظت شده

Storage getStorage ( scopes) getStorage ( scopes)

ثابت ها

DEFAULT_TIMEOUT

protected static final int DEFAULT_TIMEOUT

مقدار ثابت: 600000 (0x000927c0)

سازندگان عمومی

GCSC مشترک

public GCSCommon (File jsonKeyFile)

مولفه های
jsonKeyFile File

GCSC مشترک

public GCSCommon ()

روشهای محافظت شده

getStorage

protected Storage getStorage ( scopes)

مولفه های
scopes

برمی گردد
Storage