Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

GCSFileUploader

public class GCSFileUploader
extends GCSCommon

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.GCSCommon
com.android.tradefed.util.GCSFileUploader


Trình tải tệp lên để tải dữ liệu tệp lên bộ nhớ đám mây của Google (GCS).

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

GCSFileUploader (File jsonKeyFile)
GCSFileUploader ()

Phương thức công khai

void uploadFile (String bucketName, String gcsFilename, InputStream fileContents, String contentType, boolean allowOverwrite)

Tải dữ liệu lên tệp bộ chứa GCS.

nhà thầu công cộng

GCSFileUploader

public GCSFileUploader (File jsonKeyFile)

Thông số
jsonKeyFile File

GCSFileUploader

public GCSFileUploader ()

Phương thức công khai

cập nhật dử liệu

public void uploadFile (String bucketName, 
        String gcsFilename, 
        InputStream fileContents, 
        String contentType, 
        boolean allowOverwrite)

Tải dữ liệu lên tệp bộ chứa GCS. gs://[bucketName]/[gcsFileName]

Thông số
bucketName String : Tên bộ chứa GCS

gcsFilename String : tên tệp.

fileContents InputStream : InputStream của dữ liệu sẽ được ghi vào Tệp GCS.

contentType String : là loại phương tiện MIME của đối tượng đang được tải lên.

allowOverwrite boolean : True sẽ cho phép phương thức này ghi đè lên một tệp trên GCS.