Trình tải lên tệp GCS

public class GCSFileUploader
extends GCSCommon

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.GCSCommon
com.android.tradefed.util.GCSFileUploader


Trình tải tệp lên để tải dữ liệu tệp lên bộ lưu trữ đám mây của Google (GCS).

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

GCSFileUploader (File jsonKeyFile)
GCSFileUploader ()

Phương pháp công cộng

void uploadFile (String bucketName, String gcsFilename, InputStream fileContents, String contentType, boolean allowOverwrite)

Tải dữ liệu lên tệp nhóm GCS.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình tải lên tệp GCS

public GCSFileUploader (File jsonKeyFile)

Thông số
jsonKeyFile File

Trình tải lên tệp GCS

public GCSFileUploader ()

Phương pháp công cộng

cập nhật dử liệu

public void uploadFile (String bucketName, 
        String gcsFilename, 
        InputStream fileContents, 
        String contentType, 
        boolean allowOverwrite)

Tải dữ liệu lên tệp nhóm GCS. gs://[bucketName]/[gcsFileName]

Thông số
bucketName String : Tên nhóm GCS

gcsFilename String : tên tệp.

fileContents InputStream : Dòng đầu vào của dữ liệu được ghi vào Tệp GCS.

contentType String : là loại phương tiện MIME của đối tượng đang được tải lên.

allowOverwrite boolean : True sẽ cho phép phương thức này ghi đè lên một tệp trên GCS.