با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

HprofAllocSiteParser

public class HprofAllocSiteParser
extends Object

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.util.HprofAllocSiteParser


کلاس Helper برای تجزیه اطلاعات از بخش Alocation Sites از گزارش های hprof.

خلاصه

سازندگان عمومی

HprofAllocSiteParser ()

روشهای عمومی

parse (File hprofReport)

گزارش hprof متن را تجزیه کنید.

سازندگان عمومی

HprofAllocSiteParser

public HprofAllocSiteParser ()

روشهای عمومی

تجزیه

public  parse (File hprofReport)

گزارش hprof متن را تجزیه کنید.

مولفه های
hprofReport File : پرونده حاوی گزارش hprof.

برمی گردد
یک نقشه حاوی نتایج