HprofAllocSiteParser

public class HprofAllocSiteParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.HprofAllocSiteParser


Lớp trình trợ giúp phân tích thông tin từ phần Trang web phân bổ của báo cáo hprof.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

HprofAllocSiteParser ()

Phương pháp công khai

parse (File hprofReport)

Phân tích báo cáo văn bản hprof.

Nhà thầu xây dựng công cộng

HprofAllocSiteParser

public HprofAllocSiteParser ()

Phương pháp công khai

phân tích cú pháp

public  parse (File hprofReport)

Phân tích báo cáo văn bản hprof.

Thông số
hprofReport File : file chứa báo cáo hprof.

Trả lại
Bản đồ chứa kết quả