IEmail

public interface IEmail

com.android.tradefed.util.IEmail


Giao diện gửi email.

Bản tóm tắt

Các lớp lồng nhau

class IEmail.Message

Vùng chứa dữ liệu thư email.

Phương pháp công khai

abstract void send ( IEmail.Message msg)

Một phương pháp để gửi Message .

Phương pháp công khai

gửi

public abstract void send (IEmail.Message msg)

Một phương pháp để gửi Message . Xác minh rằng các trường đến, chủ đề và nội dung của Message không phải là rỗng nhưng không xác minh ngoài việc kiểm tra rỗng. Lưu ý rằng mọi lỗi ở cấp độ SMTP đều không thể phát hiện được ở giai đoạn này. Do tính chất không đồng bộ của email nên thông thường chúng sẽ được báo cáo cho người gửi thư trên phong bì. Trong trường hợp đó, người gửi phong bì thường sẽ nhận được email từ MAILER-DAEMON kèm theo thông tin chi tiết về lỗi.

Thông số
msg IEmail.Message : IEmail.Message cần gửi

Ném
IllegalArgumentException nếu bất kỳ trường nào trong số các trường tới, chủ đề hoặc nội dung của msg là rỗng
nếu việc gửi email không thành công theo cách có thể phát hiện được một cách đồng bộ