IRestApiTrợ giúp

public interface IRestApiHelper

com.android.tradefed.util.IRestApiHelper


Giao diện trợ giúp để thực hiện các cuộc gọi API REST.

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

abstract HttpResponse execute (String method, String[] uriParts, options, JSONObject data) execute (String method, String[] uriParts, options, JSONObject data)

Thực hiện một yêu cầu API.

Phương thức công khai

hành hình

public abstract HttpResponse execute (String method, 
        String[] uriParts, 
         options, 
        JSONObject data)

Thực hiện một yêu cầu API.

Thông số
method String : một phương thức HTTP của yêu cầu

uriParts String : Các phần URI được mã hóa URL sẽ được sử dụng để xây dựng URI yêu cầu.

options : tên và giá trị tham số chưa được mã hóa được sử dụng để xây dựng chuỗi truy vấn

data JSONObject : dữ liệu được gửi cùng với yêu cầu

trả lại
HttpResponse một đối tượng HttpResponse

ném
IOException